مجموعه پايان نامه پروژه و مقالات با موضوع

موتورهاي سوئيچ رلوكتانس (SR) و ماشين هاي رلوكتانس

تعداد كل صفحات:  300

به زبان فارسي

فرمت:   doc-word  

 

اين مجوعه شامل يك پايان نامه و 2 پروژه و 10 مقاله معتبر مي باشد

جدید

تلفن تماس: 09197146361 - 09369980143 مهندس نوری

 اين مجموعه شامل موارد زير است

 يك پايان نامه جديد  و كامل با فرمت word شامل 130 صفحه با عنوان

 تحليل و مدل سازي موتور هاي سوئيچ رلوكتانس و روش هاي نوين كنترل آنها

 دو پروژه 40 صفحه اي با فرمت word درباره ماشين هاي رلوكتانسي و موتورهاي سويچ رلوكتانس

10 مقاله معتبر با فرمت pdf

  فهرست مطالب پايان نامه

  فصل اول : مقدمه اي برموتورهاي SR 

1-1. مقدمه   

1-2. تاريخچه موتورهاي سوئيچ رلوكتانس  

1-3. كارهاي انجام شده در زمينه كنترل درايو SR  

1-4. مزاياي موتورهاي سوئيچ رلوكتانس

1-5. معايب موتورهاي سوئيچ رلوكتانس    

1-6. كاربردهاي مختلف موتور  SR   

1-7. اهداف پروژه     

فصل دوم : موتور SR      

2-1 . ساختار موتور SR       

2-2. ساختار و عملكرد موتور SR    

2-3. تغيير اندوكتانس و توليد گشتاور        

2-4. جريان و ولتاژ    

2-5. مشخصات اساسي     

2-6. مغناطيس غير خطي   

2-7. تحليل غير خطي در توليد گشتاور      

2-8. گشتاور متوسط

2-9. فركانس مغناطيس شوندگي  

2-10. نويز در موتورهاي SR  

2-11. كنترل در سرعتهاي متفاوت  

2-11-1. سرعتهاي پايين

2-11-2. سرعتهاي متوسط

2-11-3. سرعتهاي بالا       

 فصل سوم : مدلسازي موتور SR

3-1. مقدمه   

3-2. مدل ميلر

3-3. مدل اندوكتانس 

3-3-1. معادلات ديفرانسيل سيستم         

3-4. مدل گسترش يافته

3-4-1.   معادلات الكترومغناطيسي 

3-4-2.  توليد گشتاور

3-5. شبيه سازی مدل خطي SRM (مدل گسترش يافته)  

3-6. شبيه سازی مدل غيرخطي SRM(مدل گسترش يافته)        

3-7. نتايج     

فصل چهارم: كنترل موتور SR با حسگر سرعت        

4-1. مقدمه   

4-2. كنترل كننده فازي       

4-3. حداقل سازي ريپل گشتاور     

4-4. كنترل سرعت موتور SR با كنترل کننده تناسبی انتگرالی  فازي      

4-4-1.حداقل سازي ريپل گشتاور با كنترل هيستر زيس چندگانه

4-4-2. حداقل سازي ريپل گشتاور با كنترل فازي  

4-5. نتايج     

 فصل پنجم: كنترل بدون حسگر موتور SR       

5-1. تكنيكها تخمين موقعيت رتور بصورت غير مستقيم     

5-1-1. تكنيكهاي آشكار سازي شكل موج

5-1-2.تخمين زنهاي مدل پايه        

5-1-3.روشهاي جريان / فلو 

5-1-4. تكنيك ولتاژ متقابل

5-1-5.روشهاي PASSIVE  آشكار سازي

5-1-6. تكنيكهاي مدولاسيون پايه

5-1-7. تكنيك FMCODER     

5-1-8. روش كد گذاري AM/PM      

5-1-9.  نتايج 

5-2. رويتگر مد لغزشي جريان        

5-3. رويتگر مدلغزشي جريان و گشتاور مقاوم

5-4. شبيه سازي رويتگر مد لغزشي جريان با روش كاهش ريپل هيستر زيس چندگانه  95

5-5. شبيه سازي رويتگر مد لغزشي جريان و گشتاور مقاوم با كاهش ريپل هيسترزيس چندگانه       

5-6. شبيه سازي رويتگر مد لغزشي با روش كاهش ريپل فازي   

فصل ششم: شبيه سازي    ( با نرم افزار متلب )

6-1. مقايسه شبيه سازي‌ها با مقالات داخلي     

6-2. مقايسه شبيه سازي‌ها با مقالات خارجي     

6-3. نتايج شبيه سازي‌ها   

6-4. پيشنهادات      

فهرست منابع

 

چکیده پايان نامه

 بــررسي هاي چند ساله اخير نشان مي‏دهدكه مـوتورهاي SR  بسيار مورد توجه محققين قرار گرفته‏اند. اين توجه بيشتر روي روشهاي كنترلي موتور SR به منظور بكارگيري اينگونه از موتورها در عرصه صنعت مي‏باشد. به اين خاطر در اين پايان نامه سعي شده است كه بكارگيري تكنيكهاي كنترلي در جهت بكارگيري اينگونه از موتورها در صنعت باشد.

ابتدا  در اين پايان نامه روي مدل گسترش يافته غير خطي موتور SR كار شده است و بعد با انتخاب بهينه بعضي پارامترهاي كنترلي اين مدل را بهبود داده تا ريپل گشتاور كاهش و سرعت بهبود يابد.

 در مرحله بعدي از يك كنترل كننده تناسبي انتگرالی فازي براي كنترل سرعت موتور بهره گرفته شده است . بعد از انتخاب كنترل كننده فازي براي سرعت ، از روش كنترل هيسترزيس چندگانه و روش فازي براي کاهش ريپل گشتاور استفاده شده است كه در اين دو روش از دو نوع شكل موج جريان تغيير يافته درشبيه سازي براي كاهش ريپل گشتاوربهره گرفته شده است كه نتايج بسيارخوبي را   نشان می دهد.

علاوه بر كارهاي فوق ; از دو نوع رويتگر مدلغزشي براي بدون حسگر بودن درايو استفاده شده است كه يكي رويتگر مد لغزشي جريان و ديگري رويتگر مدلغزشي جريان با گشتاور مقاوم مي‏باشد.

شبيه سازي‏هاي فوق با دو حالت راه اندازي نرم و راه اندازي با جريان بار كامل انجام شده و نتايج قابل قبولي را از خود نشان داده است .

در اين پايان نامه فقط از حسگر جريان استفاده شده است همچنين درايو بصورت بدون حسگر است و روي تغييرات جريان موتور نيز مقاوم می باشد علاوه بر اين درايو قابليت راه  اندازي موتور SR را با بار كامل دارا مي باشد.

 ساختار پایان نامه

 بطور کلی این پایان نامه دارای ساختار زیر است:

  فصل اول:  مقد مه اي بر ماشينهاي )SR مقدمه , تاریخچه , مزایا ,معایب و اهداف پروژه)مي باشد, همچنین کارهای مهمی که در زمینه کنترل موتور درداخل ایران و خارج در ده ساله اخیر انجام شده است در این فصل ارائه شده است.

 

فصل دوم: فصل دوم مروري بر اصول ماشينهاي سوئيچ رلوكتانسي است . دراین فصل ساختار , عملكرد, مشخصات ومعادلات ماشين SR   معرفی میگردد.

 فصل سوم: دراین فصل چندین روش  مدلسازی موتور SR پیشنهاد شده و درانتها یک مدل انتخاب و شبیه سازی آن به دو صورت خطی وغیر خطی انجام و نمودارهای مربوطه ارائه شده است. 

فصل چهارم: در فصل چهارم کنترل با حسگر موتور SR با کنترل کننده تناسبی انتگرالی فازی شبیه سازی می شود و نمودارهای مربوطه ارائه می گردد همچنین دو روش کاهش ریپل گشتاور ارائه میشود.  

فصل پنجم: دراین فصل دو رویتگر با روش کنترل مقاوم ارائه شده و نتایج با بکارگیری  دو روش کاهش ریپل گشتاور بصورت نمودارهای دینامیکی موتور نشان داده شده است.   

فصل ششم: فصل ششم نشبيه سازي با متلب و پیشنهادات را در بر میگیرد.

 

موضوعات و مباحث ارائه شده در  مقالات

مبدل هاي موتور هاي سوئيچ رلوكتانس

بررسي تلفات در مبدل هاي موتور هاي سوئيچ رلوكتانس

طراحي يك اسنابر براي كاهش تلفات در مبدل هاي موتور هاي سوئيچ رلوكتانس

ماشين رلوكتانس سنكرون

معرفي ماشين رلوكتانسي سنكرون

طرحي از ماشين رلوكتانسي

مدل حرارتي براي ماشين رلوكتانسي و مشكلات آن

تحليل حرارتي ماشين رلوكتانسي با روش المان محدود

بررسي دو روش تحليل حرارتي ماشين رلوكتانسي سنكرون

كنترل غيرخطي موتور سوييچ رلوكتانس

مزاياي كنترل پيش بين غيرخطي موتور sr

مدلسازي موتور سوييچ رلوكتانس موتور سوييچ رلوكتانس

طراحي كنترل كننده پيش بين براي موتور سوييچ رلوكتانس

طراحي كنتر لكننده پيش بين با استفاده از يك فاز براي موتور سوييچ رلوكتانس

طراحي كنترلكننده با استفاده از دو فاز براي موتور سوييچ رلوكتانس

طراحي كنترل كننده با استفاده از سه فاز موتور براي موتور سوييچ رلوكتانس

بهينه سازي طراحي موتور سوئيچ رلوكتانس

طراحي حرارتي موتور سوئيچ رلوكتانس

موتور رلوكتانسي لوله اي

نحوه و روش هاي كاهش اعواج در موتورهاي سوييچ رلوكتانس

درايو هاي موتور سوييچ رلوكتانس

مدار جديد درايو

بلوك دياگرام كلي مدار راه انداز و كنترل موتور سوييچ رلوكتانس

روشي جديد براي درايو SRM

شماي فيزيكي مدار درايور  موتور سوييچ رلوكتانس

طراحي بهينه سوئيچينگ موتور SR

طراحي مدل هاي مختلف موتور   SR و مقايسه آنها

طراحي يك نمونه موتور سوييچ رلوكتانس

موتور – ژنراتور رلوكتانسي

كاربرد الگوريتم ژنتيك در كنترل موتورهاي سوييچ رلوكتانس

كاربرد كنترل كننده هاي عصبي  در كنترل موتورهاي سوييچ رلوكتانس

راه اندازي موتور سوييچ رلوكتانس

شبيه‌سازي

قيمت: ۳۹000 تومان (سی و نه هزار تومان)

جهت سفارش این مجموعه اینجا كلیك كنیدمنبع:
http://wordm.blogfa.com

منبع:
http://iran-ieee.mihanblog.com

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 تیر 1390    | توسط:    |    | نظرات()