مجموعه جامع پایان نامه ، پروژه و مقالات با موضوع

ادوات facts و  d facts و انواع آن  و کنترل توان راکتیو

كل مطالب به زبان فارسی می باشد

۲ پایان نامه و نود پروژه درسی یا مقاله

فرمت: pdf یا doc word -

تعداد كل صفحات:  1160

این مجوعه شامل هزار و صد و شصت صفحه پایان نامه پروژه درسی یا مقاله معتبر درباره ادوات d fact  fact   و ... به زبان فارسی می باشد

انواع مختلف ادوات  FACTS نیز در این مجموعه ارائه شده است

تلفن تماس: 09197146361 - 09369980143 مهندس نوری

 

این مجموعه شامل دو  پایان نامه حدود 100 صفحه ای و 90 مقاله یا پروژه درسی می باشد. كل مطالب این مجموعه حدود 1160صفحه می باشد.

موضوعات و مباحث ارائه شده در این مجموعه

آشنایی با ادوات FACTS

تاریخچه ادوات FACTS

انواع ادوات FACTS

ادوات FACTS بر مبنای تایریستور

ادوات FACTS بر مبنای GTO

ادوات FACTS  در شبكه های توزیع ( ادوات  D- FACTS )

انواع سه‌گانه نسل جدید ادوات FACTS

مقایسه انواع ادوات FACTS  

كاربرد ادوات FACTS  

طراحی ادوات FACTS

مراحل طراحی ادوات FACTS  

تعیین نوع ادوات FACTS  

هزینه ادوات FACTS

ارزیابی اقتصادی نصب ادوات FACTS

جایابی ادوات FACTS  

بررسی روشهای مختلف جایابی ادوات FACTS  

طراحی كنترلر ادوات FACTS

تعیین رنج بهینه ادوات FACTS

موقعیت و اندازه ادوات FACTS

بهبود كیفیت توان و ولتاژ با ادوات FACTS  

توسعه شبكه توسط ادوات  FACTS

پایداركننده‌های مبتنی برFACTS

تاثیر پایداركننده‌های مبتنی برFACTS

بهینه ساز شبكه الكتریكی با استفاده از ادوات FACTS  

حل مشكلات شبكه با ادوات FACTS  

انواع اغتشاشات فركانس پایین و بالای ناشی از ادوات FACTS  

جایابی بهینه ادوات FACTS  

استفاده از الگوریتم ژنتیك در جایابی ادوات FACTS  

مدل سازی استاتیكی ادوات FACTS  

كاربرد ادوات FACTS  در  مدیریت تراكم خطوط انتقال

كاربرد شبكه های عصبی در كنترل ادوات FACTS  

كاربرد شبكه های عصبی در كتترل توان توان راكتیو مبتنی بر ادوات FACTS  

جایابی بهینه ادوات FACTS  بر مبنای پخش بار dc

انواع جبرانسازهای توان راكتیو

كاربرد الگوریتم ژنتیك در ادوات FACTS  

جایابی بهینه ادوات FACTS  با الگوریتم ژنتیك

SVC ( جبران كننده استاتیكی توان راكتیو )

تعریف  SVC  

مدل SVC

بهبود رفتار دینامیكی سیستم قدرت با  SVC  

مدل سازی ، طراحی و ساخت  SVC  

روشهای كنترل  SVC  

دیاگرام سیستم كنترل SVC

طراحی كنترل كننده برای  SVC  

جایابی و مكان یابی بهینه نصب  SVC  

روش حسایت ولتاژ جهت تعیین مكان نصب  SVC  

محاسبه عامل تاثیر گذاری مكان نصب SVC

موثرترین مكان نصب SVC در شبكه چند ماشینه

طراحی كنترل كننده مقاوم بر اساس تئوری فیدبك كمی جهت كاربرد در SVC

بهبود عملكرد  SVC  

سیستم تك ماشینه و چند ماشینه همراه با SVC

میرا نمودن نوسانات الكترونیكی سیستم های قدرت با  SVC  

بررسی اقتصادی SVC

كنترل غیر خطی جبران كننده استاتیكی توان راكتیو (SVC)

كنترل‌كننده كلاسیك CSVC

استفاده از روش كنترل ساختار متغیر  (VSC ) برای كنترل جبران كنندة استاتیكی توان راكتیو

كنترل كننده با ساختار متغییر (VSC)

نحوه طراحی كنترل كننده VSC

كاربرد منطق فازی در  SVC  

كنترل كننده فازی برای كنترل زاویه آتش تریستورها در SVC

كاربرد شبكه های عصبی در  SVC  

جبران ساز توان راكتیو براساس هوش محاسباتی

كنترل‌كننده عصبی بدون سنسور مكانیكی سرعت جهت SVC

جبران‌ساز توان راكتیو عصبی  ( NSVC )

كنترل‌كننده عصبی NSVC

بهبود عملكرد ماشین های سنكرون  و آ سنكرون با

دیاگرام تك خطی SVC  نوع FC-TCR

بررسی پدیده تداخل در سیستمهای كنترل SVC

عملكرد و رفتار شبكه‌های شعاعی شامل  SVCهای چندگانه

نصب svc درترمینال ژنراتور

كنترل هماهنگ SVC و TCSC

كنترل‌كننده های  PID، بهینه ، دیجیتال، ساختار متغیر و ساختار متغیر فازی و ساختار متغیر فازی تطبیقی برای كنترل SVC و TCSC

سیستم تك ماشین باس بینهایت و TCSC –  SVC

شبیه سازی SVC با متلب سیمولینك (فایل اجرایی در نرم افزار matlab simulink )

شبیه سازی svc در جعبه ابزار پاورسیس نرم افزار متلب

شبیه سازی SVC  نوع FC-TCR

شبیه سازی سیستم كنترل SVC

TCSC  ( جبران كننده خازنی سری یا  خازن سری كنترل شده بوسیله تایریستور

)

مدار قدرت TCSC

بلوك دیاگرام سیستم كنترل TCSC

تنظیم راكتانس توسط TCSC

كاربردهای خازنهای سری كنترل‌شونده

كاربرد TCSC  در پایداری سیستم های قدرت

تعیین مكان بهینة نصب TCSC

جایابی TCSC برای بهبود پایداری ولتاژ

مدار كنترل  TCSC

منحنی تغییرات راكتانس معادل TCSC برحسب زاویه آتش TCR

روش شناسایی برای طراحی پایدار ساز TCSC

بلوك دیاگرام  تنظیم كننده  به همراه پایدار ساز نوسانات توان

طراحی پایدار ساز نوسانات توان

معرفی معیار عملکرد خط انتقال برای تعیین محل بهینه TCSC

بهبود قابلیت انتقال با TCSC

مدل سیستم قدرت با در نظر گرفتن TCSC

الگوریتم  محاسبه TTC با وجود TCSC

مدیریت تراكم سیستم قدرت با TCSC

جایابی TCSC برای رفع تراكم

تاثیر اقتصادی TCSC در ناپایداری گذرا

دیاگرام ماركوف TCSC

ارزیابی قابلیت اطمینان TCSC

تاثیر TCSC بر قابلیت اطمینان

پخش با بهینه با TCSC

مدل سازی TCSC

بلوك دیاگرام سیستم كنترل TSC

شبیه سازی TCSC

 SSSC

جبران كننده سنكرون استاتیكی

مدار معادل  SSSC

 شمای كلی  SSSC

ساختار  SSSC

مدل ریاضی  SSSC

شمای كلی كنترلر  SSSC

بررسی عملكرد  SSSC

بهبود عملكرد  SSSC

كاهش دامنه نوسانات حالت گذرا با  SSSC

شبیه سازی

UPFC  ( كنترل كننده یكپارچه توان  )

تاریخچه UPFC

اساس كار   UPFC

ساختار   UPFC

مدل   UPFC

مدل گسسته   UPFC

مدار  معادل سیستم   UPFC

مدار معادل   UPFC با منبع ولتاژ كنترل شونده

مدار معادل   UPFC با منبع جریان كنترل شونده

دیاگرام فازوری سیستم   UPFC

كنترل   UPFC

طراحی كنترل كنندة تطبیقی برای سیستم   UPFC

بهبود پایداری توسط   UPFC

سیستم كنترل خارجی مبدل موازی   UPFC

سیستم كنترل خارجی مبدل سری   UPFC

رفتار استاتیكی   UPFC

رفتار دینامیكی   UPFC

میراسازی نوسانات سیستم قدرت با   UPFC

اصول كنترل انتقال توان بوسیله   UPFC

مدل ساده شده سیستم انتقال و   UPFC

مدل فضای حالت سیستم انتقال در حالت به كار گیری   UPFC

اثر   UPFC در افزایش قابلیت اعتماد سیستم قدرت

طراحی   UPFC

بررسی عملكرد و اثر UPFC روی سیستم، در حین خطا و پس از رفع آن

شبیه سازی   UPFC

CSRT (راكتور موازی كنترل شده از نوع ترانسفورماتوری )

آشنایی با CSRT

حذف اثر كوپلاژ خازنی با استفاده از CSRT

دیاگرام CSRT

TCPST

ساختمان TCPST

 مدل ریاضی TCPST

مدل تزریقی TCPST

مدار معادل TCPST

دیاگرام فازوری مدار معادل TCPST

جایابی بهینه TCPST

ادوات FACTS  در شبكه های توزیع

بكار گیری ادوات FACTS  در سیستم های توزیع

ادوات Custom Power

ضرورت كاربرد ادوات Custom Power

انواع ادوات Custom Power

انواع ادوات d fact

DVR (برگرداننده ولتاژ دینامیكی یا بازیاب دینامیكی ولتاژ )

تعریف DVR

نمای كلی از ساختار DVR

معرفی و تشریح اجزای DVR

اصول عملكرد DVR

عملكرد حالت ماندگار DVR

دلایل كاربرد DVR

عملكرد جبران سازی DVR

مدار معادل سیستم قدرت شامل DVR

بررسی عملكرد DVR در برابر اختلالات ولتاژ

كنترل DVR

انواع روشهای كنترل عملكرد DVR

كنترل DVR با استفاده از حلقه هیسترزیس

DVR در سیستم توزیع

مكان یابی DVR

فلوچارت مساله مكان یابی DVR

روابط حاكم بر در حالت ماندگار DVR

دیاگرام  فازوری مربوط به عملكرد DVR

بهبود ولتاژ  تزریقی توسط DVR

IDVR

ساختار كلی IDVR

 روابط حاكم بر حالت ماندگار  IDVR

نحوه عملكرد IDVR

شدیدترین كمبود ولتاژ قابل جبران در ساختار IDVR

شبیه سازی

UPQC (بهساز یكپارچه كیفیت توان )

ساختار

وظایف پایه‌ای UPQC

بهبود كیفیت توان در شبكه های توزیع با UPQC

پیكره بندی UPQC

مدار معادل UPQC

مدار معدل سیستم جبران شده UPQC

كنترل UPQC

مقایسه روشهای كنترل UPQC

كنترل UPQC با استفاده از تئوری توان راكتیو لحظه ای

بلوك دیاگرام سیستم كنترل قسمت موازی UPQC با استفاده تئوری توان لحظه‌ای 

بلوك دیاگرام مدار كنترلی مبدل منبع ولتاژ موازی UPQC

بلوك دیاگرام مدار كنترلی مبدل منبع ولتاژ سریUPQC

توپولوژی و روش كنترل بهبود یافته برایUPQC

بهسازی همزمان كیفیت توان بار و منبع در شبكه ‌های توزیع با UPQC

قابلیت‌های بهساز یكپارچه كیفیت توان

ساختار عنصر اصلاح كننده UPQC

مدل مداری شبكه همراه با ساختار UPQC

مدل مشروح UPQC همراه با مدلسازی انواع اغتشاشات

روشهای ایجاد موج های مرجع در UPQC

تزریق توان از طریق UPQC

تاثیر UPQC بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

تركیب DG با UPQC

ساختار سیستم تركیبیDG  با UPQC

IUPQC

بررسی عملكرد IUPQC در برابر اختلالات ولتاژ

شبیه سازی با PSCAD/EMTDC

STATCON ( جبران ساز استانیك )

ساختمان STATCON

مدل سازی و كاربرد STATCON

مزایای STATCON

بهبود كیفیت توان با STATCON

استفاده از STATCON به همراه فیلتر پسیو جهت برای بهبود كیفیت توان

توان راكتیو باربعد از وصل STATCON

بلوك دیاگرام كنترلی STATCON

میرا كردن نوسانات با STATCON

جایابی بهینه STATCON

مدار معادل مدل میانگین STATCON

مقداریابی جبرانسازها با استفاده از الگوریتم ژنتیك

كنترل STATCON با منطق فازی

مدل متصل STATCON به شبكه در حالت دایم

حفظ شرایط پایدار سیستم با STATCON

تفاوت STATCON با svc

تركیب STATCON با smes

ازیابی عملكرد جبرانساز تركیبی STATCOM-SMES

ساختار جبرانساز تركیبی STATCOM-SMES

مدل كلی جبرانساز تركیبی  STATCOM-SMES

مزایای افزودن SMES به

طرح اتصال  STATCOM به ذخیره ساز  SMES

كنترل جبران ساز تركیبی STATCOM-SMES

شبیه سازی STATCON

مدل سیستم كنترل STATCON  در سیمولینك نرم افزار متلب

SMES (ذخیره كننده انرژی مغناطیسی ابررسانا )

مدل SMES

مدل سازی SMES

شارژ و دشارژ سیم پیچ SMES

شناسائی مقادیر پارامترهای مدل كویل SMES

سیستم SMES از نوع مدل منبع جریان

 D- STATCON ( جبران ساز استاتیك توزیع )

عملكرد حالت ماندگار D- STATCON

شرح عملكرد D- STATCON

بررسی عملكرد  D- STATCON در برابر اختلالات ولتاژ

دیاگرام های فازی D- STATCON

مدل سازی D- STATCON  در یك شبكه توزیع

مدار معادل  سیستم قدرت شامل D- STATCON

جایابی بهینه D- STATCON  در شبكه توریع

اثر D- STATCON بر رفتار دینامیكی ماشین های القایی

شبیه سازی  D- STATCON با متلب سیمولینك

مدل سازی D- STATCON  با استفاده از بلوك های سیمولینك نرم افزار متلب

شبیه سازی عملكرد D- STATCON

تركیب ادوات FACTS

مقایسه ادوات FACTS

و مطالب مرتبط دیگر

 قیمت: ۲۶000 تومان (بیست و شش هزار تومان)

 

جهت سفارش این مجموعه اینجا كلیك كنید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 تیر 1390    | توسط:    |    | نظرات()